Realizace

Naši spokojení klienti

Modernizace železničního uzlu Pardubice, SO 02 39 21 - D.2.1.09. kabelovody, kolektory zajištění stavební jámy, dočasné pažení - kombinace pilot a tryskové injektáže s ocelovým rozpěrným rámem

Specifikace
provedení dočasného pažení systémem pilot a tryskovou injektáží s rozpíráním pomoci ocelového rámu v rozsahu cca 1.490 m2 - pažení tvořily železobetonové piloty pr. 750 mm, piloty pr. 630 mm a napínací stožáry v celkovém rozsahu pilot 2.714 bm, mezi pilotami byla provedena výplňová a těsnící trysková injektáž pr. 800 mm v štěrkovo-písčitém podloží v rozsahu 1.705 bm, jako rozpěrný rám byla použita ocelové převázka s dvojic UPE profilů v celkovém rozsahu 467 bm.

Objednatel
OHLA ŽS, a.s.

2022 30 800 tis. Kč Česká republika

Silnice III/2784 Výpřež – Horní Hanychov provedení mikropilot jako součást stavby

Specifikace
provedení mikropilotového založení pomocí mikropilot v celkovém rozsahu 2.274,8 m

Objednatel
EUROVIA CS, a. s.

2020 5 648 tis. Kč Česká republika

REZIDENCE NA DRAČKÁCH, ETAPA A a B, Praha OS 3-1500/1 – stavební jáma objektu a OS 3-2000/1 – zakládání stavby, úprava podloží

Specifikace
provedení pilotového založení pr. 630, 900 a 1200 mm v délkách pilot až 17,5 m o celkovém rozsahu cca 3397 m, dále pažení o ploše cca 2 700 m2 o délce zápor cca 2.560 bm, provedení cca 7 340 m2 podkladních betonů a provedení výkopu o objemu cca 18 000 m3

Objednatel
DRA development, s.r.o.

2019 - 2020 62 870 tis. Kč Česká republika

Viacúčelový športový areál a objekt strelnica v Banskej Štiavnici realizace pilot, trvalých kotev a hladkého stříkaného betonu

Specifikace
provedení pilot pr. 900 mm (1 471,6 m), trvalých 6,8 lanových zemních kotev (596 m) a stříkaného betonu hr. 150 - 200 mm (391 m)

Objednatel
SMS a.s.

2018 451 tis. € Slovenská republika

Obytný súbor Nová terasa III, Košice

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání – piloty prům. 630 mm (177 ks, 576 m) a piloty prům. 900 mm (270 ks, 2285 m)

Objednatel
MONIERS GROUP spol. s r.o.

2018 289 tis. € Slovenská republika

MONDI SCP Ružomberok hala ECO plus projekt PM 19

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání - piloty pr. 630 a 900 mm, celkem 6 796 m

Objednatel
STAVEX TOP s.r.o.

2018 – 2019 1 035 tis. € Slovenská republika

OC FORUM Prešov zajištění stavební jámy a pilotové založení objektu

Specifikace
zajištění stavební jámy a pilotové založení objektu podle vlastního realizačního projektu v městské památkové zóně – ocelové zápory IPE 300,330,360 a HEB 120 (celkem 2 635 m), dočasné 2,3,4,5 lanové kotvy (celkem 2 318 m), piloty pr.900,1200,1500 mm dl. 10–25 m (celkem 3 763 m), dočasná výdřeva hr.100–120 mm (celkem 2 770 m2)

Objednatel
GEMO SLOVENSKO, spol. s.r.o.

2018 – 2019 1 342 tis. € Slovenská republika

MONDI Štětí potrubní mosty – mikropilotové založení

Specifikace
provedení mikropilotového založení základových patek pro potrubní mosty v celkovém objemu 8.275 bm s výztuží vysokopevnostních tyčí GEWI 63,5 a 40 mm

Objednatel
PORR, a.s.

2017 – 2018 14 432 tis. Kč Česká republika

I/78 Oravský Podzámok sanace sesuvu, km 4,400 – 4,500, SO 201-00 - cesta

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání opěrné zdi – mikropiltové založení a dočasné záporové pažení HEB 120 mm bez výdřevy

Objednatel
SMS a.s.

2017 164 tis. € Slovenská republika

AFI VOKOVICE, Praha obchodní soubor „000200 Speciální zakládání“

Specifikace
kompletní zajištění stavební jámy a retenčních nádrží, pilotové založení hlavních objektů a opěrných stěn

Objednatel
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

2017 25 931 tis. Kč Česká republika

D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou pilotové založení 19 mostních objektů

Specifikace
provedení pilotového založení mostních objektů v celkovém rozsahu cca 15,8 km vrtů, piloty prům. 900, 1000 a 1200 mm dl. 5-20 m

Objednatel
Skanska a.s.

2016 – 2019 58 800 tis. Kč Česká republika

G 12 – LOGISTICKÁ HALA, Skalica

Specifikace
kompletní provedení pilotového založení objektu včetně nadpilotových hlavu na objektech SO 02, SO 03

Objednatel
IMOS Brno a.s. – organizační složka Slovensko

2016 - 2017 271 tis. € Slovenská republika

Čistírna odpadních vod (ÚČOV), Praha na Císařském ostrově celková přestavba a rozšíření – nová vodní linka

Specifikace
provedení mikropilotového založení základů pod jeřáby pod objekty SO 08 a SO 07

Objednatel
SMP CZ, a.s.

2016 3 069 tis. Kč Česká republika

Výstavba budovy A1 v City West

Specifikace
hřebíková stěna, kotvené záporové pažení, mikrozáporové založení a mikropiloty

Objednatel
CEMEX Construction Services s.r.o.

2016 9 316 tis. Kč Česká republika

VW Slovakia – Bratislava nová montážní hala H3a

Specifikace
pilotové založení objektů na vrtaných pilotách o průměru 600mm a 900 mm

Objednatel
INGSTEEL & METROSTAV – združenie na základe zmluvy o združení

2016 646 tis. € Slovenská republika

Bytový dom Fuxova Bratislava trysková injektáž

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání – usměrněná trysková injektáž

Objednatel
TUBAU, a.s.

2016 39 tis. € Slovenská republika

Janáčkovo kulturní centrum – 1. etapa, Brno

Specifikace
provedení pilotového založení objektu o celkovém rozsahu cca 1 778 m, piloty prům. 900, 1200 a 1500 mm, délky pažených vrtů prům 1500mm byly až 33 m, práce byly prováděny v intraviánu historické zástavby města Brna

Objednatel
OHL ŽS a.s.

2016 9 510 tis. Kč Česká republika

Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr. úsek Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně)

Specifikace
provedení tryskové injektáže pod opěrami mostu včetně předvrtů přes konstrukci

Objednatel
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

2016 1 898 tis. Kč Česká republika

Waltrovka REZI 1. etapa, Praha obchodní soubor 2010 – speciální zakládání, zemní a stavební práce

Specifikace
provedení pilotového založení o celkovém rozsahu cca 3 600 m, pažení stavebních jam o ploše cca 300 m2, provedení cca 1 000 m drenáží včetně systému studní a šachet, provedení vnitřní kanalizace a uzemnění 6 bytových objektů, provedení cca 8 100 m2 podkladních betonů a vyzdívky nenosných příček, provedení výkopu o objemu cca 40 000 m3 a zpětných hutněných zásypů o objemu cca 16 000 m3 současně s provozem staveništní myčky a zajištění čištění veřejných komunikací

Objednatel
Rezidence Waltrovka Alfa s.r.o.

2015 - 2016 70 200 tis. Kč Česká republika

Parkovací objekt – ulice Panenská, Brno - střed

Specifikace
kompletní dodávka a provedení železobetonových pilot, záporového a mikrozáporového pažení a pramencových kotev

Objednatel
Sdružení pro výstavbu PD Panenská, Brno (vedoucí společník IMOS Brno, a.s., společník Metrostav a.s.)

2015 - 2016 9 316 tis. Kč Česká republika

MOBIS LAMP SHOP CZ

Specifikace
provedení pilotového založení objektů včetně železobetonových pilotových hlavic – vrty pro piloty o průměru 630, 750 a 1200 mm

Objednatel
STABIL, a.s.

2015 - 2016 43 568 tis. Kč Česká republika

Objekt Epsilon polikliniky Budějovická

Specifikace
podchycení stávajících pilířů pomocí tryskové injektáže – provedení sloupů tryskové injektáže průměru 800 mm

Objednatel
Metrostav a.s.

2015 4 530 tis. Kč Česká republika

Ostrava - Hruškov odplynění III. etapy skládky

Specifikace
provedení 9ks odplynovacích vertikálních vrtů o průměru 900 mm a hloubky 14m a 18m

Objednatel
OZO Ostrava s.r.o.

2015 464 tis. Kč Česká republika

Šenov rekonstrukce mostu ev.č. 473-008 přes potok Datyňka

Specifikace
provedení sloupů tryskové injektáže

Objednatel
StaviaStav s.r.o.

2015 899 tis. Kč Česká republika

Administratívno – skladový objekt Lyreco Pezinok

Specifikace
pilotové založení objektu na vrtaných pilotách a provedení monolitických pilotových ŽB hlavic

Objednatel
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

2015 254 tis. EUR Slovenská republika

Bílovice nad Svitavou revitalizace středu obce

Specifikace
provedení založení na 106 ks mikropilot dl. 3,0 – 8,0 m

Objednatel
KOMFORT a.s.

2015 968 tis. Kč Česká republika

Hala Plakor V. fáze, Mošnov

Specifikace
pilotové založení objektu na vrtaných pilotách o průměru 630, 900 a 1200 mm a monolitické pilotové ŽB hlavice

Objednatel
ELORA GROUP s.r.o.

2015 4 240 tis. Kč Česká republika

Hala Hyunnam Automotive, Krásno nad Kysucou

Specifikace
pilotové založení objektu na vrtaných pilotách o průměru 630 a 900 mm v délce do 12m

Objednatel
ELORA Slovakia, s.r.o.

2015 169 tis. EUR Slovenská republika

Silnice III/4537 Bernartice - Buková

Specifikace
provedení zemních prací a demolice, speciální zakládání pro opěrné zdi – hřebíkové kotvy

Objednatel
IMOS Brno, a.s.

2015 5 017 tis. Kč Česká republika

TKO Holasovice odplynění skládky

Specifikace
vrtné práce pro odplyňovací studny 4ks vrtů o průměru 900 mm a hloubky 12m a 14m

Objednatel
TEDOM a.s.

2015 260 tis. Kč Česká republika

Snížení fugitivních emisí z odléváren VP3

Specifikace
provedení tryskové injektáže

Objednatel
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

2015 1 061 tis. Kč Česká republika

TULIPA – Třebešín 1. etapa

Specifikace
pilotové založení objektu na vrtaných pilotách o průměru 630 mm, 900 mm a 1200 mm a zajištění stavební jámy

Objednatel
Casta a.s.

2015 3 153 tis. Kč Česká republika

Bytové domy Barrandov – Devonská (SKY BARRANDOV)

Specifikace
pilotové založení objektu na vrtaných pilotách o průměru 630, 900 a 1200 mm

Objednatel
Ridera Stavební a.s.

2015 1 429 tis. Kč Česká republika

Městský stadion v Karviné - Ráji rekonstrukce a modernizace sportovního areálu

Specifikace
provedení tryskové injektáže na objektech SO 03 a SO 10

Objednatel
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

2015 1 016 tis. Kč Česká republika

Třinec Odprášení aglomerace II – Injektáž základů (DSO 02.01.02)

Specifikace
vysokotlaká injektáž pro zvýšení únosnosti základových patek, nově provedená betonáž podlahových konstrukcí na plošinách

Objednatel
Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Vyšší objednatel
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

2015 1 696 tis. Kč Česká republika

Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité

Specifikace
hlubinné založení mostních objektů SO 244 a 248 na vrtaných pilotách o průměru 900 mm a délce do 10m a mikropilotách o celkové délce 1 115m, zajištění stavební jámy Východního portálu tunelu Svrčinovec kombinací hřebíkové stěny se stříkaným betonem a dočasných lanových kotev

Objednatel
VÁHOSTAV-SK, a.s.

Vyšší objednatel
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

2014 - 2015 260 tis. EUR Slovenská republika

Bydlení v centru Ponávka, Brno pažení stavební jámy a pilotové založení SO 01 a SO 02

Specifikace
provedení pažící konstrukce z kotvených převrtávaných pilotových stěn pro zajištění stavební jámy - vrtané piloty pr. 900 mm o celkové výměře 2.790 bm a vrtané piloty pr. 1200 mm o celkové výměře 2075 bm, železobetonové nadpilotové trámy o celkové výměře 70 m3, vrtané lanové kotvy dočasné o celkové výměře 4980 m, hlazený stříkaný beton vyztužený KARI sítí na stěny z převrtávaných pilot o celkové výměře 2.976 m2, dynamometry a geodetické sledování deformací stěn ZSJ po dobu výstavby, zřízení systému čerpacích studní a čerpání podzemní vody; dále provedení pilotového založení SO 01 a SO 02 ze dna stavební jámy - vrtané piloty pr. 900 mm o výměře 1074 bm a vrtané piloty pr. 1200 mm o výměře 1096 bm.

Objednatel
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

2021 57 410 tis. Kč

D1 Humpolec – Větrný Jeníkov, modernizace úseku 12 – SO 13.201.2 a SO 13.203.2 pažení stavebních jam a založení objektů mostních pilířů a opěr

Specifikace
provedení dočasně kotveného mikrozáporového pažení u mostních objektů SO 13.201.2 a SO 13.203.2 v rozsahu cca 700 m2 včetně vlastního technického řešení, založení mostního objektu SO 13.201.2 na vrtaných pilotách a založení mostního objektu SO 13.203.2 na mikropilotách se systémem GEWI v rozsahu cca 1300 bm

Objednatel
Skanska a.s.

2019 13 902 tis. Kč Česká republika

VÝROBNÝ A LOGISTICKÝ ZÁVOD SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA V ČADCI zakládání objektu haly

Specifikace
provedení speciálního zakládání stavby - piloty průměru 900 a 1200 mm (celkem 204 ks, tj. 1248 m) a pilotové hlavice o celkovém objemu cca 400 m3

Objednatel
HOCHTIEF CZ a. s.

2018 578 tis. € Slovenská republika

Třinecké železárny, provoz VJ, zušlechťovací linka č. 2 založení haly a rozvodny a založení lávky pro kotvení záchytné norné stěny

Specifikace
provedení mikropilotového založení haly a rozvodny a založení lávky pro kotvení záchytné norné stěny v celkovém objemu 1.506 bm + 4 ks vodorovných mikropilot do břehu řeky pro navaření konstrukce lávky

Objednatel
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

2018 4 075 tis. Kč Česká republika

Administrativní budova DOCK 03 a DOCK 04, lávka pro pěší DOCK 03

Specifikace
provedení hlubinného založení pomocí tahových a tlakových prvků odolávajících vztlaku vody včetně vypracování kompletní realizační projektové dokumentace hlubinného založení – piloty prům. 900 mm a 1200 mm včetně osazení speciální propojovací tahové výztuže o celkovém rozsahu 2694 m pilot dl. až 20 m a mikropiloty o celkovém rozsahu 1991 m

Objednatel
GEMO a.s.

2018 19 100 tis. Kč

Cheb – modernizace ŽST mikropilotové založení

Specifikace
provedení mikropilotového založení pod patky ocelového zastřešení nástupiště č. 1, 2 a 3 v celkovém objemu 2.323 bm

Objednatel
STRABAG Rail a.s.

2018 – 2019 6 405 tis. Kč Česká republika

Ostrava – rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly dočasné pažení 2 stavebních jam, trvalé zajištění svahu a provedení založení oplocení a opěrné zdi na mikrozáporách

Specifikace
provedení pažení stavební jámy pomocí dočasného kotveného mikrozáporového pažení v pohledové ploše 339 m2 (SO 01 hlavní objekt), trvalého zajištění svahu pomoci kotvené převrtávané pilotové stěny tvořené pilotami pr. 1200mm délek až 17,0 m včetně vodících zídek v celkovém množství 2.325 bm (SO 05.1. pilotové stěny), mikrozáporového pažení (SO 05.2. opěrné zdi) a provedení mikrozápor pod plot (SO 19 úprava oplocení, plot západ).

Objednatel
HOCHTIEF CZ a. s.

2018 - 2019 23 450 tis. Kč

NEXEN TIRE ČESKÁ REPUBLIKA – závod na výrobu pneumatik v průmyslové zóně Triangle u Žatce S0 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21 – práce speciálního zakládání

Specifikace
provedení pilotového založení o celkovém rozsahu cca 5305 m – vrtané piloty pr. 630, 900 a 1200 mm délek do 22 m; dále provedení vrtaných hlavic vč. kalichů v rozsahu 295 ks a vypracování optimalizovaného projektu pro hlubinné založení včetně hlavic ve stupni RDS

Objednatel
VCES a.s.

2017 - 2018 28 550 tis. Kč Česká republika

CENTRUM NOVÁ SLADOVNA OLOMOUC – 1. ETAPA pažení, piloty

Specifikace
vypracování variantního řešení projektu zajištění a založení a provedení pilotového založení (celkem 1.345 bm), pažení části stavební jámy pro umožnění výstavby 1.PP pomocí kotveného mikrozáporového pažení (v pohledové ploše 246 m2) a podchycení stávajícího objektu (hotel IBIS) pomocí sloupů tryskové injektáže (celkem 173 bm)

Objednatel
CARMAN-HOME, s. r. o.

2017 6 845 tis. Kč

Domov pro seniory Havlíčkův Brod přístavba

Specifikace
provedení záporového pažení stavební jámy a hlubinného založení na mikropilotách

Objednatel
PKS stavby a.s.

2017 5 920 tis. Kč

D1 Budimír - Bídovce výstavba dálnice

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání - piloty pr. 900, 1200, 1500 mm (délky pilot 10,0 - 28,5 m, celkem 2 046 ks, tj. 29 555 m), trvalé 6-lanové zemní kotvy (délky kotev 30,0 - 45,0 m, celkem 759 ks, tj. 29 700 m) v případě objektu SO 218 jsme prováděli akcelerační opatření - piloty pr. 1500 mm a délky 28,5 m se vrtaly do spodní hrany mostovky, tj. v úrovni mostních ložisek, do kterých se přímo při betonáži pilot osazovala výztuž mostního pilíře, po dokončení se realizovala přechodová část a následně se prováděla mostovka

Objednatel
Skanska SK a.s.

2016 - 2019 8 713 tis. € Slovenská republika

Masarykova univerzita Brno, areál Filozofické fakulty rekonstrukce a dostavba historického areálu

Specifikace
kompletní provedení speciálního zakládání (tryskové injektáže) na stavebních objektech SO 05-06 budova D a SO 07 budova C

Objednatel
OHL ŽS, a.s.

2016 - 2017 4 680 tis. Kč

Obytný soubor Letňanské zahrady, Praha bytové domy EFG

Specifikace
pažení stavební jámy 7,0 m pod úroveň okolních objektů skládající se z mikrozápor o celkové délce 1 646 m, ze zápor o celkové délce 586 m, z pramencových kotev o celkové délce 2 442m, provedení výdřevy o celkové ploše 1 291m2 a stříkaného betonu o celkové ploše 978m2, provedení pilotového založení o celkovém rozsahu cca 990 m a mikropilotového založení o celkovém rozsahu 48 m

Objednatel
IMOS Brno, a.s.

2016 14 060 tis. Kč Česká republika

I/11 Oldřichovice - Bystřice trvalé pramencové kotvy na objektu SO261

Specifikace
zhotovení trvalých pramencových kotev na objektu SO261

Objednatel
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika a.s.

2016 6 623 tis. Kč Česká republika

Západní město III. etapa – bytový dům H

Specifikace
pilotové založení objektů na vrtaných pilotách o průměru 600 mm, 900 mm a 1200 mm

Objednatel
Ridera Stavební a.s.

2016 2 477 tis. Kč Česká republika

Bytový komplex KOIVU Zličín, Praha

Specifikace
provedení pilotového založení objektu a záporové pažení stavební jámy

Objednatel
STEP, spol. s r.o.

2016 5 406 tis. Kč

PROJEKT MECHANICA obchodní soubor OS 2010 – demolice, zemní práce a speciální zakládání

Specifikace
demolice stávající konstrukce, zajištění stavební jámy včetně zemních kotev, provedení zemních prací včetně odvodnění stavební jámy, kompletní provedení železobetonových vrtaných pilot, realizace podkladních betonů a svislých stěn šachet

Objednatel
Mechanica s.r.o.

2016 51 374 tis. Kč

Dolní Kounice sanace svahu na ulici Antonínská

Specifikace
sanace svahu tryskovou injektáží, gabionová stěna, haťové konstrukce, úprava terénu, stavba nové vozovky

Objednatel
Město Dolní Kounice

2016 7 976 tis. Kč

I/37 Pardubice Trojice, 2. etapa

Specifikace
provedení záporového pažení a dočasných lanových kotev na SO 201 OP1 a OP2 a provedení zápor HEB140 na SO 203

Objednatel
Porr a.s., pobočka Speciální zakládání staveb

2015 - 2016 1 599 tis. Kč Česká republika

Obchodní centrum Chodov, Praha Jih rozšíření a renovace

Specifikace
pilotové stěny v rámci pažení objektu D včetně stříkaného betonu, základové piloty objektu B a D

Objednatel
GEMO Olomouc, spol. s r.o.

2015 - 2016 10 506 tis. Kč

Traťový úsek Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo) modernizace traťového úseku

Specifikace
provedení pilotového založení protihlukových objektů – vrty pro piloty o průměru 650 a 750 mm

Objednatel
Společnost RIDERA-PROMINECON CZ-ŽS KOŠICE, Brno Maloměřice-Židenice

2015 8 696 tis. Kč Česká republika

Výroba polotovarov pre automobilový priemysel v Štúrove

Specifikace
pilotové založení objektů na vrtaných pilotách o průměru 630 mm a provedení monolitických pilotových ŽB hlavic

Objednatel
DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.

2015 392 tis. EUR Slovenská republika

Rozvodna Opuštěná, Brno soubor staveb ELTODO

Specifikace
provedení železobetonových vrtaných pilot na objektech SO42 a SO 34.1 o průměru 630 a 900 mm v délce do 8m, provedení železobetonových mikropilot na objektu 42 a provedení tryskové injektáže na objektu SO 42

Objednatel
Metrostav a.s.

2015 3 222 tis. Kč Česká republika

Olomouc, železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)

Specifikace
provedení tryskové injektáže na objektu SO 18-19-09

Objednatel
ALPINE Bau CZ a.s.

2015 2 392 tis. Kč Česká republika

Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova, Sněhotice, Ondratice

Specifikace
provedení statického zajištění objektu – zápory HEB100, mikropiloty 89/10 mm a železobetonový trámec

Objednatel
IMOS Brno, a.s.

2015 515 tis. Kč Česká republika

Třinec odprášení třídírny pelet

Specifikace
provedení tryskové injektáže na objektu SO 02

Objednatel
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

2015 497 tis. Kč

ČOV Hodějice

Specifikace
zajištění stavební jámy – kotvené záporové pažení

Objednatel
Porr a.s.

2015 801 tis. Kč

Polyfunkční dům na ulici Vídeňská

Specifikace
dočasné zajištění stavební jámy – záporové pažení a kotvení, pilotová stěna a trysková injektáž

Objednatel
Liking Invest s.r.o.

2015 3 890 tis. Kč

VW Bratislava rozšírenie logistickej haly H7

Specifikace
pilotové založení objektů na vrtaných pilotách o průměru 900 mm a mikropilotové pažení stavební jámy

Objednatel
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

2015 171 tis. EUR Slovenská republika

Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji odstranění negativních dopadů hornické činnosti

Specifikace
provedení tryskové injektáže v objektu SO.21

Objednatel
Ridera Stavební a.s.

2015 479 tis. Kč

Blížkovice chodník na opěrné zdi s pochůznou lávkou přes Jevišovku

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání – mikropiloty na objektech SO 201 (lávka) a SO 202 (opěrná zeď)

Objednatel
SWIETELSKY stavební s.r.o.

2015 687 tis. Kč

Dolní Domaslavice rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady

Specifikace
práce speciálního zakládání – provedení štětové stěny

Objednatel
AWT Rekultivace a.s.

2015 2 480 tis. Kč

Olomouc rekonstrukce železniční stanice

Specifikace
provedení tryskové injektáže

Objednatel
ALPINE Bau CZ a.s.

2015 2 026 tis. Kč

Dialnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka - východný portál sanace portálové zdi

Specifikace
provedení mikropilot 89/10 mm, dl. 9 m, 137 ks , celková délka 1 233 m

Objednatel
Zakládání staveb, a.s. organizačná zložka Bratislava

2015 54 tis. EUR Slovenská republika

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

Specifikace
hlubinné založení mostních objektů SO 210, 211, 213, 214, 215, 217, 222, 223 na vrtaných pilotách o průměru 900 mm a délce 9 – 21m, zajištění stavební jámy proti prosakování podzemní vody pomocí dočasných štětových stěn částečně kotvených dočasnými lanovými kotvami

Objednatel
ZDRUŽENIE ČEBRAŤ – vedoucí účastník sdružení OHL ŽS, a.s. a účastník sdružení VÁHOSTAV-SK, a.s.

2014 - 2016 2 550 tis. EUR Slovenská republika

Blatnička stabilizace svahu

Specifikace
stabilizace svahu pomocí hřebíkové stěny

Objednatel
Agromeli spol. s r.o.

2014 1 240 tis. Kč

Zaujala Vás naše nabídka?

Přejít na kontakty  

Neváhejte se na nás obrátit a napište nám

Webdesign

© 2023 CT Project