Vnitřní oznamovací systém

Povinný subjekt: CT Project s.r.o. (dále jen „povinný subjekt“).

Povinný subjekt tímto činí prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 (dále jen „Směrnice EU“).

Povinný subjekt tímto na svých webových stránkách uveřejňuje informace dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona.

Povinný subjekt je v souladu s § 8 zák. č. 171/2023 Sb.  povinen zavést interní kanály pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, c) porušuje tento zákon, nebo d) porušuje jiný právní předpis porušení práv Evropské Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona a čl. 19 Směrnice EU.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

V souladu s požadavky zákona a Směrnice EU je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění podmínek zákona prostřednictvím VOS. Takový oznamovatel pak požívá ochrany před tzv. odvetným opatřením.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (dle zákona a Směrnice EU) dozví o možném protiprávním jednání stanoveném v § 2 zákona může podat oznámení pověřené osobě písemně (elektronicky i v listinné podobě) nebo ústně osobně (v přiměřené lhůtě) či telefonicky – kontaktní osoba a její kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Písemné oznámení musí být označeno (v předmětu e-mailové zprávy či na obálce v případě listinné podoby): „WHISTLEBLOWING – K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY – PŘÍSNĚ DŮVĚRNÉ“.

Oznámení musí obsahovat pravdivé údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, kontaktní údaje oznamovatele (nejlépe e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu), informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinné osoby, příp. také důkazy o možném protiprávním jednání.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách dle zákona a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením eviduje po dobu 5 let.

 

Kontakt na příslušnou osobu:

Ing. Tomáš Homolka
Tel: +420 604 229 299
E-mail:  Whistleblowing@ctproject.cz
Adresa: CT Project s.r.o., Drážní 11, 627 00 Brno

 

Neváhejte nás kontaktovat

Odeslat zprávu  


Webdesign

© 2024 CT Project